در موسيقی جهان سازهای ساده‌ای وجود دارند که می‌توانند ابزار خوبی برای تجربه موسيقی باشند. اين سازها عمدتا در مراسم آيينی اقوام به کار گرفته مي‌شوند ولی گاهی اوقات هنرمندانی از نقاط مختلف جهان با استفاده از اين سازها آثار نو و قابل توجهی پديد آورده‌اند که سبب معرفی آن ساز به جهانيان شده‌اند.

رمیدو با باز طراحی و توليدات ادوات ساده موسيقی جهان و انطباق آن‌ها با موسيقی ايرانی به دنبال بهره همگان از لذت موسيقی است.

ما در گروه هنری رمیدو، در حال طراحی و تولید سازهایی هستیم که نواختن آنها و تجربه موسیقی با آنها ساده باشد. به همین دلیل میگوییم: ما تولید کننده سازهای ساده جهانی هستیم. آغازگر این مسیر و تشکیل دهنده خانواده رمیدو، مجید اسلامی، با انگیزه ساخت یک ساز ساده برای همه، به پژوهش در روشهای تولید ساز کالیمبا پرداخت. او معتقد بود جای یک ساز کوچک همراه که یادگیری راحتی داشته باشد و تجربه لذت موسیقی را آسان تر کند، در سازهای ایران خالی است.